Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) στην Τ.Κ.Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 14-5-2018
Αριθμ.Πρωτ.5328

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  (κατάστημα) στην Τ.Κ.Πύλης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου

(κατάστημα)πουπεριγράφεται παρακάτω:

To μίσθιο είναι ισόγειο ακίνητο.

Θέση: οικισμός Νέας Πύλης

Δήμος: ΠύληςΤ.Κ. ΠύληςΔ.Ε.Πύλης

Εμβαδό: 20,00 τ.μ. περίπου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των

10,00 euro/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Μαίου του έτους 2018,ημέρα Παρασκευή και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

 Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 12,00 euro σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ