Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 20-5-2016
Αριθμ. Πρωτ. 6018

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-170,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Ioυνίου του έτους 2019,ημέρα Τρίτη και
11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
11-6-2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.,με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ