07 Δεκ 2023 05:11

“Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης»
Υπομέτρο L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία -συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”         με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη
(Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Πύλη 7-11-2014 (Αρ. Πρωτ. 22068)

Ο Δήμος Πύλης διακηρύττει ότι στις 2-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο της Πύλης Τρικάλων,  θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα : Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185350 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».
 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) Κατηγορία Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 89.756,50€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) Κατηγορία Β : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ με προϋπολογισμό 5.392,29€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 95.148,79 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 120.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο της Πύλης, Ηρώων 1940 Αρ.1 , μέχρι την Πέμπτη 27-11-2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431350326, αρμόδιος υπάλληλος Στέλλα Παρασκευά.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 1.951,22 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πύλης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρ διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη 7/11/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ