20 Ιούλ 2024 21:07

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 01/04/ 2015
Αριθμ. πρωτ. 6231

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞHΣ


Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με  ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση α του Ν.1418/84 και του άρθρου 6  του Π.Δ.609/851 , άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την επιλογή του  αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις  Δ.Ε  Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Σ.Α.Τ.Α του Δήμου Πύλης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 – 4 – 2015 και  ώρα 10.00π.μ.(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ   πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    καθώς  και  εγγεγραμμένους  στα  Νομαρχιακά  Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   976,00 € ( ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών μετά τη μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύων των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. μέχρι και την Πέμπτη 16-4-2015 και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δέκα  (10) ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Πύλης στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης. Η διακήρυξη του έργού θα έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα B. Τόπος εκτέλεσης του έργου οι Δημοτικές Ενότητες Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας του Δήμου Πύλης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πύλης   (Πύλη ΤΚ : 42032)   όλες τις εργάσιμες   ημέρες   και   ώρες,   Τηλ.   :    2434350326,   Fax   :   2434350312,   Email   : stellaparaskeva7@gmail.com, Πληροφορίες : Στέλλα Παρασκευά.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ