29 Μάι 2024 13:50

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης»
Υπομέτρο L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη
(Αριθμός ΣΑΕ082/8 με Κωδικό 2010ΣΕ08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Πύλη 11-12-2014 (Αρ. Πρωτ. 24047)

 

Ο Δήμος Πύλης διακηρύττει ότι στις 13-1-2015 ημέρα Τρίτη. και ώρα 10:00.π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο της Πύλης Τρικάλων,  θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα : Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
 Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185348 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) Κατηγορία Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.706,47€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) Κατηγορία Β : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 127.831,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 173.537,63 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 217.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο της Πύλης, Ηρώων 1940 Αρ.1 , μέχρι την Πέμπτη 8-1-2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, φαξ 2434350310, αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Φέκος.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 3.536,59 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πύλης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρ διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 

 

Πύλη 11/12/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ