23 Μάι 2024 05:57

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ    
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
05/8/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.- 14638-

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Πύλης διακηρύττει ότι την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο της Πύλης Τρικάλων,  θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα : Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 953731 και πρόκειται για έργο με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) Κατηγορία Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  με  προϋπολογισμό  218.304,17  €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  β) Κατηγορία Β : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με προϋπολογισμό 276.856,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 495.160,94 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 620.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο της Πύλης, Ηρώων 1940 Αρ.1 , μέχρι τις 20/ 08/2015 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326, αρμόδιος υπάλληλος Στέλλα Παρασκευά.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου
 
Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία εφόσον ανήκουν :
1. α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας`ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  (Βάσει  του  Ν.  4278/2014    –  ΦΕΚ  Α  157    –  «Φάροι,  Στρατολογία  και  άλλες διατάξεις» – Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα).
β.Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.


2.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό  μεταξύ  τους1,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  16  παρ.  7  του  ΚΔΕ  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)2.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς του Φ.Π.Α. δηλαδή 10.081,30 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πύλης.  Η  ισχύς  της  θα  είναι  τουλάχιστον  210  ημερών,  μετά  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 


Πύλη 5 /8/ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ