19 Μάι 2024 11:07

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ Του Δήμου Πύλης ΤΚ Γόμφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
Φήκη 21/2/2017
Αρ.Πρωτ45

Ταχ. Δ/νση: Φήκη (Δημαρχείο)
Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα
Πληροφ: Πληθάρα Αφροδίτη
Τηλ: 2431352341
Fax:2431051588

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»

Προκηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω κυλικείου του ΚΑΠΗ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης ήτοι:

Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας ΓΟΜΦΩΝ στις 7/3/2017.. ημέρα Τρίτη.. και ώρα 11μμ-12πμ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κυλικείο ορίζεται το ποσό των 50,00€ (πενήντα ευρώ) ετησίως.
Η εκμίσθωση των κυλικείων του ανωτέρω ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης ορίζεται για το διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην αριθμ 15/2017. απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» καθώς και στην αναλυτική διακήρυξη
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στη Φήκη (Δημαρχείο), ττηλ:2431352341, υπεύθυνη υπάλληλος Πληθάρα Αφροδίτη.

 

 

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

Πλαστήρας Κων/νος