19 Μάι 2024 10:50

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΟΡΕΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ στον ΚΟΖΙΑΚΑ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                           Λυγαριά 8-8-2013

                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-18098-

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση  ΟΡΕΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΖΙΑΚΑ στην Τ.Κ. Περτουλίου του Δήμου Πύλης»

                                

             Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του ορεινού καταφυγίου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: :Τ.Κ. Περτουλίου – Δ.Ε. Αιθήκων – Δήμος Πύλης

Είδος: Ορεινό Καταφύγιο Κόζιακα (Χριστόδουλος Χατζηπέτρος)

Εμβαδό:115  τ.μ., περίπου

To μίσθιο αποτελείται από ισόγειο (κουζίνα, WC & αποθήκη και όροφο (υπνοδωμάτια επισκεπτών) και έχει συνολική κάλυψη 115 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης περίπου 660 τ.μ.

Το κτίριο διαθέτει 2 τζάκια θερμοδυναμικής λειτουργίας καθώς και διαμορφωμένο με πλακόστρωτο – πέργολες – παγκάκια και βρύση στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 480,00 ευρώ/ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 50,00 euro.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δέκα (10) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 3-9-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας να είναι όλοι οι κοινοπρατούντες ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης που αφορά την συντήρηση-ανακαίνιση του Ορεινού Καταφυγίου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  και θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού:.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν την συντήρηση – ανακαίνιση του Ορεινού Καταφυγίου σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, ποσού 15.000,00 euro.

H ανωτέρω εγγυητική θα λήξει σε ένα (1) έτος μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και συγκεκριμένα με το πέρας των εργασιών και εφόσον η σωστή εκτέλεσή τους και η τήρηση της μελέτης θα βεβαιωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Την ανωτέρω εγγυητική με την λήξη της ο μισθωτής υποχρεούται να την αντικαταστήσει με νέα και η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο με το ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 50,00 euro,σε εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου

-Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Πύλης

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος:  Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ