18 Ιούν 2024 13:04

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Φήκης Δ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Λυγαριά 3-12-2012                        

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.:-27041-

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων Κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείας) των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα Φήκης που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: 7-εμβαδού 30,72 τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος, ήτοι από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

Τα μίσθια προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καταστημάτων, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη ή δεν προβάλλονται στις ανωτέρω θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 4,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως.

Το ποσό του μισθώματος θα προκαταβάλλεται όλο με την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά, ήτοι:

-Ποσό 13,00 euro για την ΘΕΣΗ 7

β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

γ)Άδεια λειτουργίας του καταστήματος που λειτουργεί

δ)Τοπογραφικό διάγραμμα με απεικόνιση της θέσης του καταστήματος

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ