20 Μάι 2024 00:06

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  

Λυγαριά 5 – 3 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 4430

 

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης
γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται
παρακάτω:

            Θέση:  
1.ΒΑΡΚΑ-έκταση 18,529 στρ.
2.ΜΟΥΛΟΥΣΤΙ-έκταση 20 στρ.
3. ΒΑΡΚΑ-έκταση 23 στρ.
4. ΚΑΜΕΑ ΚΟΚΟΤΙ(αρ.τεμ.82)-έκταση 21 στρ.
5.ΑΜΜΟΥΔΕΣ(αρ.τεμ.126)-έκταση 40 στρ.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
-35,00 euro/στρ. ετησίως  
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Ο εγγυητής κατά την υπογραφή του πρακτικoύ της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ