29 Μάι 2024 19:05

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΥΡΑΣ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Λυγαριά 30-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.12592

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΥΡΑΣ του Δήμου Πύλης

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: 1)ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ-έκταση 8,5 στρ.(αριθμ.τεμ.117)

             2)ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ-έκταση 3,3 στρ.(αριθμ.τεμ.47)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη(θα αρχίζει από 1-1-2018 και θα λήγει

στις 30-12-2022).

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΠΥΛΗ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

-30,00 euro/στρ. ετησίως 

Η δημοπρασία θα γίνει ανάμεσα σε δημότες,κατοίκους του Δήμου που έχει την κυριότητα της γής.

Αν και στην περίπτωση αυτή,η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα,επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε(άρθρο 195 παρ. 2 του Ν.3436/2006).

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ