20 Απρ 2024 01:05

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 4-11-2016
Αριθμ. Πρωτ. 16522

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:
ΘΕΣΗ:
1)ΚΑΝΑΛΙ -έκταση 910 τ.μ.
2)Νο 135 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 15.499,00 τ.μ.
3)Νο 151 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 3.030,00 τ.μ.
4)Νο 160Α τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 7.226,00 τ.μ.
5)Νο 179 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 492,00 τ.μ.
6)Νο 306 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 2.084,00 τ.μ.
7)Νο 333 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 5.740,00 τ.μ.
8)Νο 343 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 3.062,00 τ.μ.
9)Νο 350 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 4.082,00 τ.μ.
10)Νο 359 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 2.026,00 τ.μ.
11)Νο 656 τεμάχιο αναδασμού 1991,έκταση 1.125,00 τ.μ.
12)Τμήμα του 191 τεμαχίου αναδασμού 1991,έκταση 3.660,00 τ.μ.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός
μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Nοεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη(Δημαρχείο).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-40,00 euro/στρ ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ