23 Απρ 2024 11:01

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                                       Λυγαριά 15-12-2011

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.29729

 

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOYΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση:  ΠΟΤΟΚΙ -έκταση 70 στρ.

Θέση:  ΑΥΛΑΓΑΣ- έκταση 4,600 στρ.

Θέση:  ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-έκταση 14,250 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 13,125 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 17,500 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 6.875 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 32 στρ.

Θέση:  ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 26 στρ.

Θέση:  ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 15 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 20 στρ.

Θέση:  ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 15 στρ.

Θέση:  ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 2,5 στρ.

Θέση:  ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 1 στρ.

Θέση:  ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 17 στρ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη .

Είδος: Καλλιεργήσιμη γη (οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011,ημέρα Τετάρτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :

Θέση: ΠΟΤΟΚΙ -έκταση 70 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση: ΑΥΛΑΓΑΣ- έκταση 4,600 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-έκταση 14,250 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 13,125 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 17,500 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 6.875 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 32 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 26 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ.ετησίως

Θέση:ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 15 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 20 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 15 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΚΑΝΑΛΕΣ-έκταση 2,5 στρ.-ποσό 35,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 1 στρ.-ποσό 30,00 euro/στρ. ετησίως

Θέση:ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 17 στρ.-ποσό 40,00 euro/στρ. ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση – Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ