27 Φεβ 2024 11:57

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Τ.Κ.MOΥΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 19 – 11 – 2014
Αριθμ. Πρωτ. 22737

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

1)ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 9 στρ.
2)ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 6,875 στρ
3)ΤΣΑΡΔΑΚΙΕΣ-έκταση 12,034 στε.


Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι  εκτάσεις θα καλλιεργηθούν  με  οποιαδήποτε  καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2α του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Τρίτη και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 35,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.

Το 50% του ποσού του μισθώματος για το πρώτο έτος θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπο στις 20-12-2015.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ