13 Ιούλ 2024 04:10

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                                       Λυγαριά 15-12-2011

                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.-29728

 

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: ΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ -έκταση 23 στρ.

Θέση: Τ.Β. 54 ΝΓ- έκταση 20 στρ.

Θέση: Τ.Β. 54 ΝΓ-έκταση 20 στρ.

Θέση: ΚΟΝΤΟΚΛΑΡΙ-έκταση 20 στρ.

Θέση: ΒΡΟΝΤΑΡΙΑ-έκταση 37,750 στρ.

Θέση: ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ-έκταση 2,400 στρ.

Θέση: ΣΧΟΛΙΚΟ-έκταση 25 στρ.

Θέση: ΠΛΑΤΑΝΙΑ-έκταση 2,500 στρ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη .

Είδος: Καλλιεργήσιμη γη (οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011,ημέρα Τετάρτη και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 35,00 euro/στρ. ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση – Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ