22 Φεβ 2024 04:17

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς Δ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                            Λυγαριά 25-2-2014

                                                                            Αριθμ. Πρωτ.:-4298-

 

       «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης     

      στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης»

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

 

Θέση: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – έκταση 30 στρ.

Θέση: Τ.Β. 54 ΝΓ- έκταση 20 στρ.

Θέση: Τ.Β. 54 ΝΓ- έκταση 20 στρ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος: Καλλιεργήσιμη γη (οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

-30,00 euro/στρ. ετησίως  για τον αγρό στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – έκτασης 30 στρ.

-42,00 euro/στρ. ετησίως  για τον αγρό στη θέση ΤΒ 54-ΝΓ- έκτασης 20 στρ.

-42,00 euro/στρ. ετησίως  για τον αγρό στη θέση ΤΒ 54-ΝΓ- έκταση 20 στρ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση – Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ