21 Απρ 2024 10:24

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Τ. Κ. Αγ.Βησσαρίωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 06 – 04 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 6500


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 573-έκταση 1.652 τ.μ.
Θέση: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 598 έκταση 1.582 τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι  εκτάσεις θα καλλιεργηθούν  με  οποιαδήποτε  καλλιέργεια εκτός μποστανικών και κηπευτικών).
Οι εν διαφερόμεν οι πρέπει ν α εκδηλώσουν εν διαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Aπριλίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη(Δημαρχείο).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
-25,00 euro/στρ ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά. Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Ο εγγυητής κατά την υπογραφή του πρακτικoύ της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος  έχει  οφειλές  από  μισθώματα  προς  το  Δήμο  δεν  μπορεί  να  πάρει  μέρος  στη
δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ