04 Μαρ 2024 13:50

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ. Κ. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  

Λυγαριά 5 – 3 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 4447

 

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της
γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων για την ζύγιση παντός οχήματος
αυτοκινήτου ανεξαρτήτως μικτού βάρους,και ειδικώτερα:
Το δικαίωμα ζύγισης:

α) Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π.,ήτοι:
-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro
-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro
-Από 40 τόνοι και πάνω 3,00 euro

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-300,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Λυγαριάς.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
25-3-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ