06 Δεκ 2023 10:34

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 8-12-2016
Αριθμ. Πρωτ. 18946

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-300,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην ΠΥΛΗ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 29-12-2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν: Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής,ήτοι 30,00 euro.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ