24 Φεβ 2024 16:01

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ. Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 24 – 06 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 12474


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ του Δήμου Πύλης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης για την ζύγιση παντός οχήματος αυτοκινήτου ανεξαρτήτως μικτού βάρους,και ειδικότερα:

Το δικαίωμα ζύγισης:
α)Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π.,ήτοι:
-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro
-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-100,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,
στα γραφεία του Δήμου στην ΠΥΛΗ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
15-7-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α) εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής,ήτοι 10,00 euro.
Β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ