07 Δεκ 2023 05:39

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά, 21 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 3668

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της
γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς για την ζύγιση παντός οχήματος
αυτοκινήτου ανεξαρτήτως μικτού βάρους,και ειδικώτερα:
Το δικαίωμα ζύγισης:
α)Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π.,ήτοι:
-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro
-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro
-Από 40 τόνοι και πάνω 3,00 euro
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-800,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2016,ημέρα
Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν
στην ΠΥΛΗ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
11-4-2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Πύλη.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ