24 Ιούλ 2024 09:38

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων Δ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          Λυγαριά 21-12-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-28032-

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης”                                  

                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων για την ζύγιση παντός οχήματος αυτοκινήτου ανεξαρτήτως μικτού βάρους,και ειδικότερα:

Το δικαίωμα ζύγισης:

-Μέχρι 20 τόνοι 1,00 euro

-Από 20 μέχρι 40 τόνοι 2,00 euro

-Από 40 τόνοι και πάνω 3,00 euro

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:

-800,00 euro/έτος

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Λυγαριάς.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ