13 Ιούν 2024 22:14

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Λυγαριά , 23-02-2016
Αριθ. Πρωτ. 2583

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ του Δήμου Πύλης

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της
γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού για την ζύγιση παντός οχήματος
αυτοκινήτου ανεξαρτήτως μικτού βάρους,και ειδικώτερα:
Το δικαίωμα ζύγισης:
Για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτ/του κ.λ.π. ανεξαρτήτως μικτού βάρους σε 1,50 euro
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
-170,00 euro ετησίως
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η του μήνα Mαρτίου του έτους 2016,ημέρα
Τρίτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου που λειτουργούν
στην ΠΥΛΗ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
15-3-2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής.
Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη
δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ