29 Φεβ 2024 00:13

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Λυγαριά 20-2-2012                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                  Αριθμ.Πρωτ.: –4297-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης”

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης-Τοπική Κοινότητα Πηγής (πίσω από την κεντρική πλατεία Πηγής)

Είδος: Κατάστημα (αναψυκτήριο)

Εμβαδό: 91 τ.μ. (ισόγειο κτίριο)

Ο χώρος που περιβάλλει το κτίριο έχει έκταση 490,31 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 12-3-2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 240,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ