20 Μάι 2024 00:08

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 16-07-2015
Αριθμ. Πρωτ. 13583


Περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Θέση: Δήμος Πύλης-Τοπική Κοινότητα Μουριάς(στο πάρκο αναψυχής στη θέση Πουργιά)
Είδος: Κατάστημα(αναψυκτήριο)
Εμβαδό: περίπου 36 τ.μ.(ισόγειο κτίριο)

Ο χώρος που περιβάλλει το κτίριο έχει έκταση περίπου 5 στρ.,περιφραγμένος και περιλαμβάνει χώρο πρασίνου με γκαζόν,δένδρα,κιόσκια,με τραπεζοκαθίσματα και παγκάκια.
Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχουν και τουαλέτες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ/μηνιαίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015,ημέρα Πέμπτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 6-8-2015,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 120,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Επίσης ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του πρακτικού της δημοπρασίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ