29 Φεβ 2024 01:53

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ελάτης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                 Λυγαριά   24-11-2011

                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-28078-

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης.

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης-Τοπική Κοινότητα Αιθήκων (δίπλα στον Εθνικό δρόμο Τρικάλων-Αρτας)

Είδος: Κατάστημα (φούρνος)

Εκταση: περίπου 60 τ.μ. (ισόγειο κτίριο)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 470,00 ευρώ/μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 570,00 euro.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 16-12-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδια Υπάλληλος: Μητσιάδη Δήμητρα

Δ/νση:Λυγαριά Τρικάλων

Τηλέφωνο 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ