13 Ιούλ 2024 04:12

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 10-12-2015
Αριθμ. Πρωτ. 23414

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.Πύλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)που
περιγράφεται παρακάτω:
To μίσθιο είναι ισόγειο ακίνητο.
Θέση: οικισμός Νέας Πύλης(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο).
Δήμος: Πύλης-Τ.Κ. Πύλης–Δ.Ε.Πύλης

Εμβαδό:18,55 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των
60,00 euro/μηνιαίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2015,ημέρα Δευτέρα και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο
Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
5-1-2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με
τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 75,00 euro σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ