28 Φεβ 2024 08:48

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 04 – 06 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 10936

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα).
Είδος: Δημοτικό Κατάστημα που είναι ισόγειο κτίριο.
Εμβαδό:100 τ.μ. περίπου
Δήμος: Πύλης- Τ.Κ.Νέας Πεύκης–Δ.Ε.Πινδέων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των
το ποσό των 400,00 euro/ετησίως.
.Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε(5) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
24-6-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 40,00 euro σε εγγυητική επιστολή
 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Επίσης ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του πρακτικού της δημοπρασίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης .
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ