13 Ιούλ 2024 03:28

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.Δροσοχωρίoυ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 31-5-2017
Αριθμ.Πρωτ. 7820

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  (κατάστημα) στην Τ.Κ.Δροσοχωρίoυ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)που περιγράφεται παρακάτω:

Δημοτικό Κατάστημα που αποτελείται από:

-ισόγειο κατάστημα με τους βοηθητικούς χώρους,εμβαδού περίπου 66 τ.μ.

-στον 1ο όροφο τέσσερα(4)δωμάτια(ξενώνας),εμβαδού περίπου 66 τ.μ.

Θέση:στην κεντρική πλατεία

Πόλη:Τ.Κ.Δροσοχωρίου-Δ.Ε.Αιθήκων.

Δήμος: Πύλης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των

300,00 euro/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και

09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 20-6-2017,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με

τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 30,00 euro σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ