24 Ιούν 2024 02:56

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Δήμο Αθηναίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Λυγαριά 3-12-2012                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                          Αριθμ. Πρωτ.:-27039

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Δήμο Αθηναίων»

                                    

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (διαμέρισμα) που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: οδός Βασ. Γεωργίου Β'32 στη θέση Σρατοπέδου Ρηγίλλης.

Είδος: Ακίνητο (διαμέρισμα) στον 5ο όροφο πολυκατοικίας  

Πόλη: Aθήνα

Δήμος: Αθηναίων

Εμβαδό: 81,80 τ.μ.

Ο χώρος που περιβάλλει το κτίριο έχει έκταση 490,31 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400,00 ευρώ/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τρία (3) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις  27-12-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 480,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ