22 Ιούν 2024 18:01

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.ΠΥΡΡΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Λυγαριά 28-7-2017
Αριθμ.Πρωτ.11019

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.ΠΥΡΡΑΣ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα).

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα που είναι ισόγειο πέτρινο κτίριο.

Έμβαδό:120 τ.μ. περίπου

Θέση: στην κεντρική πλατεία

Δήμος: ΠύληςΤ.Κ.Πύρρας–Δ.Ε.Αιθήκων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία

δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των

το ποσό των 60,00 euro/μηνιαίως.

.Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

5-9-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 75,00 euro σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ