20 Απρ 2024 00:10

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραμέρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λυγαριά 10-4-2014                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ.:-7846-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραμέρου»

 

                                                    Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείο) που περιγράφεται παρακάτω:

 

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα – To μίσθιο είναι διόροφο κτίριο (το καφενείο είναι στο ισόγειο).

Θέση: Κεντρική πλατεία

 Δήμος: Πύλης – Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 360,00 euro/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 2-5-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 40,00 euro σε εγγυητική επιστολή

 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ