05 Οκτ 2023 05:49

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Παραμέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 19 – 05 – 2016
Αριθμ. Πρωτ. 4

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  στην Τ.Κ.Παραμέρου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα-To μίσθιο είναι διόροφο κτίριο(το κατάστημα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο δύο(2) δωμάτια σαν βοηθητικοί χώροι-αποθήκη).

Θέση:Κεντρική πλατεία

Δήμος: Πύλης-Τ.Κ. Παραμέρου –Δ.Ε.Πινδέων .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 120,00 euro/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έξι(6) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2α του μήνα Ιουνίου του έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

9-6-2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 15,00 euro σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

T.K. Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ