18 Απρ 2024 01:43

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                 Λυγαριά 1-6-2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:-14331-      

                         
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περίπτερο) στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ της Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης»

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου σε δημοτικό χώρο δίπλα στο γήπεδο.

Είδος: Περίπτερο (Καφέ – Αναψυκτήριο).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 180,00 ευρώ / μηνιαίως (το ποσό της πρώτης προσφοράς που θέτει ο Δήμος έχει υπολογισθεί για τον συμψηφισμό με την αξία κατασκευής του περιπτέρου,δηλ.12 έτη χ 180,00 ευρώ/μηνιαίως=25.920,00 ευρώ).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2012 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 21-6-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 220,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο:2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ