27 Φεβ 2024 11:24

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Λυγαριά 18-6-2013                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                             Αριθμ. Πρωτ.:-13341-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στην Τ.Κ. Παχτουρίου – Δ.Ε. Νεράιδας».

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (δημοτικός ξενώνας) που περιγράφεται παρακάτω:

Είδος: Δημοτικός ξενώνας (βρίσκεται στο ισόγειο διόροφου κτιρίου και αποτελείται από δύο (2) δωμάτια και δύο (2) W.C.  

Θέση: κάτω από την πλατεία

Δήμος: Πύλης – Τ.Κ. Παχτουρίου

Εμβαδό: 40 τ.μ. περίπου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 10,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση – Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ