21 Απρ 2024 12:12

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Λυγαριά 10-4-2014                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                             Αριθμ. Πρωτ.:-7845-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στην Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης»

                                     

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς (Δημοτικός χώρος δίπλα από την παιδική χαρά)

Είδος: Κατάστημα (αναψυκτήριο)

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 180,00 ευρώ/μηνιαίως (το ποσό της πρώτης προσφοράς που θέτει ο Δήμος έχει υπολογισθεί για τον συμψηφισμό με την αξία των εργασιών κατασκευής του αναψυκτηρίου,δηλ.10 έτη & 8 μήνες ήτοι σύνολο 128 μήνες χ 180,00 euro μηνιαίως=23.040,00 euro).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 2-5-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 220,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο:2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ