23 Ιούν 2024 08:39

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λυγαριά 26-7-2013                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ.:-16872-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου».

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακό καφενείο – παντοπωλείο το ισόγειο και σαν ξενώνας ο 1ος όροφος) που περιγράφεται παρακάτω:

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα που αποτελείται από:

-ισόγειο κατάστημα με τους βοηθητικούς χώρους, εμβαδού περίπου 66τ.μ.

-στον 1ο όροφο τέσσερα (4) δωμάτια (ξενώνας), εμβαδού περίπου 66τ.μ.

Θέση: στην κεντρική πλατεία

Δήμος: Πύλης – Τ.Κ. Δροσοχωρίου – Δ.Ε. Αιθήκων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 600,00 ευρώ ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 14-8-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 60,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ