06 Δεκ 2023 09:59

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                        Λυγαριά   26-3-2012

                                                       Αριθμ. Πρωτ.:-9187-

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών σφαγείων που περιγράφονται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Πύλης (οδός: Α. Βαμβέτσου 1)

Είδος:  Δημοτικά Σφαγεία

Έκταση: 690 τ.μ. (ισόγειο κτίριο με τον σχετικό εξοπλισμό των σφαγείων)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 ευρώ/μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 euro.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. στην Πύλη και στο  Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 18-4-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. με  τους ίδιους όρους.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του Διαχειριστή άλλου Σφαγείου.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι ο διαγωνιζόμενος ή οι εργαζόμενοί του, να διαθέτουν:

-επαγγελματική ιδιότητα του εκδοροσφαγέα.

-αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στις αρχές Υγιεινής και Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο προτιθέμενος να πάρει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε χώρους με παρόμοιο αντικείμενο και να προσκομίσει:

-Πιστοποιητικό επαγγελματικού επιμελητηρίου (πρωτότυπο)

-Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξίας 2.400,00 euro

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου

-Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ

-Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Πύλης

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι δεν είναι διαχειριστής άλλου Σφαγείου.

-Καταστατικό δημοσιευμένο νόμιμα, εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία ή Ένωση, συνοδευόμενο από Υπ. Δηλώσεις όλων των μελών, ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι δεν είναι Διαχειριστές άλλου Σφαγείου.

-Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία, ή Ένωση ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει σχετικό συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού του ως νόμιμου εκπροσώπου: α) για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, β) για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του Σφαγείου.

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση – Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ