23 Ιούλ 2024 02:22

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 06 – 04 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 6498

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠIΑΛΕΙΑΣ του Δήμου Πύλης
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση:ΜΑΤΣΑ-ΜΑΡΤΣΑΔΑ-έκταση 1.600,00 τ.μ. (χορτολιβαδική έκταση)
Θέση:ΑΛΜΠΙΝΑ-έκταση 636,08 τ.μ. (τμήμα δημοτικού δάσους)

Οι ανωτέρω εκτάσεις θα εκμισθωθούν για λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Οι εν διαφερόμεν οι πρέπει ν α εκδηλώσουν εν διαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

-30,00 euro/στρ. ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή(όταν δεν υπάρχει το προηγούμενο δικαιολογητικό,δηλ αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης). ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ