30 Σεπ 2023 05:18

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                      Λυγαριά 98-2012

                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:-19793-

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ της Δ.Ε. AΙΘΗΚΩΝ  του Δήμου Πύλης»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω:

ΕΞΙ (6) ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Εμβαδό:15 τ.μ. οι τέσσερις αποθήκες και 7,5 τ.μ. περίπου οι δύο αποθήκες

Θέση:Tα μίσθια είναι ισόγεια κτίρια (αριθμ.1,2,3,4,5 και 6) που βρίσκονται κάτω από την κεντρική πλατεία και αποτελούνται από ένα δωμάτιο το καθένα.

Πόλη: Τ.Κ .Γαρδικίου – Δ.Ε. Αιθήκων

Δήμος: Πύλης

Οδός: κάτω από την κεντρική πλατεία Γαρδικίου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ/ετησίως για κάθε αποθήκη.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 30,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352108.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ