21 Απρ 2024 14:28

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                 Λυγαριά 10-4-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:-7847-

                                                                   

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ του Δήμου Πύλης»

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: «ΣΠΑΝΟΥΛΑΚΙ» έκταση 500 τ.μ. στην Τ.Κ. Στουρναραίικων – Δ.Ε. Πινδέων.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 2-5-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 3.800,00 euro ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)Εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής (ποσού 380,00 euro).

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο:2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ