20 Ιούλ 2024 23:12

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Πηγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 19 – 12 – 2014
Αριθμ. Πρωτ.

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων(έκταση δημοτικού δάσους)  που περιγράφονται παρακάτω:
Θέση:ΒΑΡΚΑ-έκταση 882 τ.μ.
Θέση:ΒΑΡΚΑ-έκταση 100 τ.μ.
Θέση:ΓΑΥΡΑΚΙΑ-έκταση 1.500,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω εκτάσεις θα εκμισθωθούν για λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
-30,00 euro/στρ. ετησίως  
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο
δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή
ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352109.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ