02 Μαρ 2024 09:29

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Πηγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 29 – 09 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 18122

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται παρακάτω:
Θέση: ΚΟΚΟΤΙ –έκταση 5 στρ.

Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Οι εν διαφερόμεν οι πρέπει ν α εκδηλώσουν εν διαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 30,00 ευρώ/στρ.,ετησίως. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή
ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου

στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ