23 Ιούλ 2024 01:25

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Αθαμανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 04 – 06 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 10935


Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ του Δήμου Πύλης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης(οικόπεδο),για
επαγγελματική χρήση,που περιγράφεται παρακάτω:
Είδος:Δημοτική έκταση(οικόπεδο)
Θέση:«ΠΑΡΚΙΝΓΚ»
Εκταση: 700 τ.μ.
Δήμος Πύλης-Τ.Κ.Αθαμανίας-Δ.Ε.Αιθήκων.

 
 Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 30,00 euro ετησίως.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους
2015,ημέρα Τετάρτη και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στην Πύλη και στο
Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
24-6-2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 3,00 euro σε εγγυητική επιστολή
 αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Επίσης ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του πρακτικού της δημοπρασίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης .
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ