07 Δεκ 2023 05:50

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην τ.κ. Πιαλείας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 5-5-2016
Αριθμ. Πρωτ.6057

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ του Δήμου Πύλης


Ο Δήμαρχος

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που
περιγράφεται παρακάτω:
Θέση: ΜΑΚΑΒΕΛΑ-έκταση 600,9765 τ.μ.(δημοτική δασική έκταση)
Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Μαίου του έτους 2016,ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό
Κατάστημα.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
-50,00 euro/στρ. ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο
δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή(όταν δεν υπάρχει το προηγούμενο δικαιολογητικό,δηλ αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης).
ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην T.K. Πύλης. Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ