26 Σεπ 2023 19:59

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην τ.κ.Μουριάς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 4-8-2016
Αριθμ. Πρωτ.11197

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOYΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: ΑΥΛΑΓΑΣ-έκταση 4.636 τ.μ.(αριθμ. 213)-2 θέσεις

Η ανωτέρω έκταση θα δημοπρατηθεί σε δύο(2) τεμάχια ήτοι:

Ε1:2.318 τ.μ.

Ε2:2.318 τ.μ.

Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016,ημέρα

Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό

Κατάστημα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

-50,00 euro/στρ. ετησίως 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο

δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή(όταν δεν υπάρχει το προηγούμενο δικαιολογητικό,δηλ αντίγραφο μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης).

ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην T.K. Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ