29 Μάι 2024 15:45

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ.ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Λυγαριά 10-4-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:-7843-

                                                   

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ της Δ.Ε. AΙΘΗΚΩΝ  του Δήμου Πύλης»

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει  δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω:

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (αριθμ. 4)

Εμβαδό: 7,5 τ.μ. περίπου

Θέση: Tο μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο (αριθμ.4) που βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία και αποτελείται από ένα δωμάτιο.

Πόλη: Τ.Κ. Γαρδικίου – Δ.Ε. Αιθήκων

Δήμος: Πύλης

Οδός: κάτω από την κεντρική πλατεία Γαρδικίου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 300,00

ευρώ/ετησίως για κάθε αποθήκη.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 2-5-2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 30,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος:  Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ