24 Απρ 2024 10:16

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ.ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 20 – 04 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 5284

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ.ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ της Δ.Ε.AΙΘΗΚΩΝ  του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει  δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων που περιγράφονται παρακάτω:

 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ(αριθμ.4)

Εμβαδό: 7,5 τ.μ. περίπου

Θέση: Tο μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο(αριθμ.4)που βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία και αποτελείται από ένα δωμάτιο.

Πόλη:Τ.Κ.Γαρδικίου–Δ.Ε.Αιθήκων

Δήμος: Πύλης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από

τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 300,00

ευρώ/ετησίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έξι (6) έτη .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η του μήνα Μαίου του έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και 12.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις

12-5-2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.,με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 30,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ