26 Σεπ 2023 17:56

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Μυροφύλλου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λυγαριά 3-7-2013                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ.:-14919-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακό καφενείο – αναψυκτήριο) στην Τ.Κ. Μυροφύλλου»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακό καφενείο – αναψυκτήριο) που περιγράφεται παρακάτω:

Είδος: Δημοτικό Κατάστημα και WC

Θέση: Πάνω στην πλατεία

Έμβαδό: 45 τ.μ. και 5 τ.μ. το WC

Δήμος: Πύλης – Τ.Κ. Μυροφύλλου

To μίσθιο βρίσκεται στον πρώτο όροφο διόροφου πέτρινου κτιρίου ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο της

πλατείας  και το WC βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου δίπλα από το κοινοτικό γραφείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 22-7-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 120,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ