24 Απρ 2024 08:29

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δ.Σ. Ροπωτού”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λυγαριά 14-2-2014                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1/Θ Δημοτικού Σχολείου Ροπωτού» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως Δημοτικό Σχολείο.

 

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό οικισμό της Τ.Κ. Ροπωτού  της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης.

Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, στον κεντρικό οικισμό της Τ.Κ. Ροπωτού της Δ.Ε. Πύλης και να έχει ασφαλή προσβασιμότητα και προσπέλαση, να μην υπάρχουν σταθμοί κεραιών, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, καταστήματα τυχερών παιχνιδιών, μπαρ πλησίον του κτιρίου.

Το ακίνητο θα περιλαμβάνει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού περίπου  16 τ.μ., μία (1) αίθουσα διδασκόντων και διεύθυνσης(γραφείο),δύο(2)τουαλέτες (WC) μαθητών – μαθητριών και δύο νιπτήρες, μία αίθουσα βοηθητικού χώρου (κουζίνα) και αύλειο χώρο εμβαδού 20τ.μ. περίπου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού, κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων  καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης από 15-2-2014 μέχρι 7-3-2014.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης, υπόψη Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και αν  πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης,        συντάσσοντας σχετική έκθεση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου, αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ., από το γραφείο του Δήμου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λυγαριάς.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσιάδη Δήμητρα

Τηλέφωνο :2431352108

 

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                    ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ